Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2024 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 lipca 2024 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 11 lipca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2024 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2024 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2023”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2023.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 10. Przedstawienie „Sprawozdania za rok 2023 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na nową jedenastą kadencję,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2023”.
 14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 29 maja 2024r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 kwietnia 2024r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2024 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lutego 2024r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 lutego 2024 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 31 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 stycznia 2024r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 stycznia 2024 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PCO S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:

 1. Na końcu § 16 po ust. 2 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 3 o treści:

„3. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”

 1. W § 17 ust. 2 dodaje się na końcu drugie zdanie o treści:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 • W § 18 ust. 1 pierwsze zdanie o treści:

„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Otrzymuje brzmienie:

„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.”

 1. W § 18 ust. 5 o treści:

„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

Otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie, z zastrzeżeniem art. 369 § 51 i § 52 Kodeksu spółek handlowych. W każdym przypadku rezygnacja przedkładana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

 1. W § 21 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o treści:

„W tym celu Rada Nadzorcza może w szczególności:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki,

2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,

3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień  dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

 1. W § 22 ust. 1 pkt 1 o treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”

Otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

 • W § 22 ust. 1 pkt 3 o treści:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2,”

Otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,”

 • W § 22 ust. 1 skreśla się pkt 12 o treści:

„12) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce – wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,”

 1. W § 22 ust. 3 skreśla się pkt 6 o treści:

„6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia,”

 1. W § 22 ust. 3 pkt 8 o treści:

„8) określanie na wniosek Zarządu sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% (słownie: sto procent) lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:

 1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
 2. zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 4. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
 7. nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 8. zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 9. emisji obligacji każdego rodzaju,
 10. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 12. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 13. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 14. zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki,
 15. zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich,
 16. powoływania i odwoływania prezesa oraz pozostałych członków zarządu spółki,
 17. powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej spółki.

Otrzymuje brzmienie:

„8) określanie na wniosek Zarządu sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

 1. zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 2. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 3. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
 4. nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. c składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,
 5. zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki,
 6. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
 7. użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość 10 (słownie: dziesięć) % kapitałów własnych Spółki,
 8. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 9. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
 10. zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki,
 11. zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich.”
 12. Na końcu § 22 po ust. 3 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 4, 5 i 6 o treści:

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia.

5.— Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

6.— Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 3841 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody rady nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu.”

 • W § 23 ust. 1 i 2 o treści:

„1. – Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

 1. — Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”

Otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

 1. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”
 • W § 24 ust. 2 ostatnie zdanie o treści:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

Otrzymuje brzmienie:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8.”

 • W § 24 ust. 4 po zdaniu pierwszym dodaje się na końcu drugie zdanie o treści:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 1. W § 24 ust. 12 o treści:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

Otrzymuje brzmienie:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

 • W § 28 2 o treści:

„2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

 • W § 29 ustępy 2, 3 i 4 o treści:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.

 1. – Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
 2. — Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymują brzmienie:

„2. – Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 29 ust. 3.

 1. — Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.
 2. — Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”
 • W § 30 ust. 2 drugie zdanie o treści:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.”

Otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej.”

 • W § 34 drugie zdanie o treści:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

 1. W § 39 ust. 3 skreśla się pkt 13 o treści:

„13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

 • W § 44 skreśla się ust. 1 pkt 4 o treści:

,,4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego’’.

 • W § 44 po ust. 2 dodaje się nowy ustęp o oznaczony numerem 3 o treści:

„3. Postanowienia Statutu dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 27 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2023r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2022”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 10. Przedstawienie „Sprawozdania za rok 2022 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2022”.
 13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 05 czerwca 2023r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2023r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 stycznia 2023 r. na godz. 1200 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 9. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 11 stycznia 2023r.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 września 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 3,09 zł brutto za każdą uprawnioną akcję.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2021 są akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto za 2021 rok.

Dywidenda za rok obrotowy 2021 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. w dniu 14 października 2022 r.

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez Państwa formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą wypełniony formularz aktualizacji danych akcjonariusza dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.09.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2022 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 08 września 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 czerwca 2022 r. Nr 118 (6517) pozycja 33106 w sprawie zwołania na dzień 4 sierpnia 2022 r. na godz. 1200 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o zmianie terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2022 r. na dzień 15 września 2022 r. na godz. 1200.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2021”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 12. Przedstawienie „Sprawozdania za rok 2021 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 1 września 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.01.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycznia 2022 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdza Regulaminu wyboru i odwołania członka Zarządu PCO S.A. wybieranego i odwoływanego przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
 9. Zamknięcie obrad.

Zwołanie NWZ PCO SA 14.01.2022

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 30 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych.
 10. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 13 października 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,
 6. Przyjęcie porządku obrad,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia akcjonariuszy od prawa poboru akcji imiennych serii D.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii D.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PCO S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 31.634.090 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Proponowana treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 32.024.620,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Dotychczasowa treść § 8:

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.163.409 (słownie trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
 3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
 4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
 5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.

Proponowana treść § 8:

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.202.462 (słownie: trzy miliony dwieście dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
 3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
 4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
 5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.
 6. akcje serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 000 039 053.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 6 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2020

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2020

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości po zaokrągleniu 5,56 zł brutto za każdą uprawnioną akcję.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2020 są akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok.

Dywidenda za rok obrotowy 2020 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. w dniu 22 lipca 2021 r.

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez Państwa formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą wypełniony formularz aktualizacji danych akcjonariusza dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. w dniu 22.06.2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Zwołanie ZWZ PCO SA na dzien 22 czerwca 2021r

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 08 czerwca 2021 r.

Dematerializacja akcji spółki PCO S.A. – istotne inforamacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo!  

W związku z dematerializacją akcji naszej Spółki w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące istotnych informacji dla akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji Spółki PCO S.A. – istotne informacje dla akcjonariuszy

Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PCO S.A.

Rejestr akcjonariuszy PCO S.A. będzie prowadzony przez:

 • Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa
Dokumenty niezbędne do wypełnienia przy składaniu dokumentów akcji PCO S.A.
Ogłoszenie Zarządu PCO Spółka Akcyjna o wypłacie dywidendy za rok 2019

Ogłoszenie

Zarządu PCO Spółka Akcyjna

o wypłacie dywidendy za rok 2019

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości brutto 4,00 zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2020 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

Dywidenda za rok obrotowy 2019 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. wypłata w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej PCO S.A. wg. stanu na dzień wypłaty dywidendy.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.30) lub na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia „Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych – spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania dywidendy oraz przekazania do wglądu kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w celu uzyskania stosownej zgody.

Formularze aktualizacji danych oraz Formularze aktualizacji danych – spadkobiercy przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące uprawnień do wypłaty dywidendy.

 Zarząd Spółki
PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

 4. Przyjęcie porządku obrad,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2019”,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku”,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2019,

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 12. Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”,

 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na dziesiątą kadencję,

 14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 10 czerwca 2020r.

Zarząd PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1.              Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.              Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.              Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4.              Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,

5.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,

6.              Przyjęcie porządku obrad,

7.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCO S.A.,

8.              Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A.

Kapitał zakładowy PCO S.A. wynosi 32.024.090,00 zł i dzieli się na 3.202.462 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 886 773 28 867 730,00 90,14%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 9,86%
RAZEM 3.202.462 32.024.620,00 100,00%

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Dla akcjonariuszy