Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. w dniu 17.03.2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 marca 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,
 6. Przyjęcie porządku obrad,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 03 marca 2021 r.

Dematerializacja akcji spółki PCO S.A. – istotne inforamacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo!  

W związku z dematerializacją akcji naszej Spółki w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące istotnych informacji dla akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji Spółki PCO S.A. – istotne informacje dla akcjonariuszy

Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PCO S.A.

Rejestr akcjonariuszy PCO S.A. będzie prowadzony przez:

 • Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa
Dokumenty niezbędne do wypełnienia przy składaniu dokumentów akcji PCO S.A.
Ogłoszenie Zarządu PCO Spółka Akcyjna o wypłacie dywidendy za rok 2019

Ogłoszenie

Zarządu PCO Spółka Akcyjna

o wypłacie dywidendy za rok 2019

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości brutto 4,00 zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2020 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

Dywidenda za rok obrotowy 2019 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. wypłata w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej PCO S.A. wg. stanu na dzień wypłaty dywidendy.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.30) lub na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia „Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych – spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania dywidendy oraz przekazania do wglądu kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w celu uzyskania stosownej zgody.

Formularze aktualizacji danych oraz Formularze aktualizacji danych – spadkobiercy przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące uprawnień do wypłaty dywidendy.

 Zarząd Spółki
PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

 4. Przyjęcie porządku obrad,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2019”,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku”,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2019,

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 12. Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”,

 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na dziesiątą kadencję,

 14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 10 czerwca 2020r.

Zarząd PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1.              Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.              Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.              Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4.              Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,

5.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,

6.              Przyjęcie porządku obrad,

7.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCO S.A.,

8.              Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A.

Kapitał zakładowy PCO S.A. wynosi 31.634.090,00 zł i dzieli się na 3.163.409 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:

 

Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 847 720 28 477 200,00 90,02%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 9,98%
RAZEM 3.163.409 31.634.090,00 100,00%

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Dla akcjonariuszy