Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2023r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2022”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 10. Przedstawienie „Sprawozdania za rok 2022 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2022”.
 13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 05 czerwca 2023r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2023r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 stycznia 2023 r. na godz. 1200 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 9. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 11 stycznia 2023r.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 września 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 3,09 zł brutto za każdą uprawnioną akcję.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2021 są akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto za 2021 rok.

Dywidenda za rok obrotowy 2021 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. w dniu 14 października 2022 r.

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez Państwa formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą wypełniony formularz aktualizacji danych akcjonariusza dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.09.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2022 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 08 września 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 czerwca 2022 r. Nr 118 (6517) pozycja 33106 w sprawie zwołania na dzień 4 sierpnia 2022 r. na godz. 1200 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o zmianie terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2022 r. na dzień 15 września 2022 r. na godz. 1200.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2021”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2021”.
 12. Przedstawienie „Sprawozdania za rok 2021 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 1 września 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.01.2022r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycznia 2022 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdza Regulaminu wyboru i odwołania członka Zarządu PCO S.A. wybieranego i odwoływanego przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
 9. Zamknięcie obrad.

Zwołanie NWZ PCO SA 14.01.2022

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 30 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych.
 10. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 13 października 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,
 6. Przyjęcie porządku obrad,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia akcjonariuszy od prawa poboru akcji imiennych serii D.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii D.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PCO S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 31.634.090 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Proponowana treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 32.024.620,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Dotychczasowa treść § 8:

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.163.409 (słownie trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
 3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
 4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
 5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.

Proponowana treść § 8:

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.202.462 (słownie: trzy miliony dwieście dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
 3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
 4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
 5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.
 6. akcje serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 000 039 053.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 6 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2020

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2020

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości po zaokrągleniu 5,56 zł brutto za każdą uprawnioną akcję.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2020 są akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok.

Dywidenda za rok obrotowy 2020 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. w dniu 22 lipca 2021 r.

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez Państwa formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą wypełniony formularz aktualizacji danych akcjonariusza dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. w dniu 22.06.2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Zwołanie ZWZ PCO SA na dzien 22 czerwca 2021r

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 08 czerwca 2021 r.

Dematerializacja akcji spółki PCO S.A. – istotne inforamacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo!  

W związku z dematerializacją akcji naszej Spółki w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące istotnych informacji dla akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji Spółki PCO S.A. – istotne informacje dla akcjonariuszy

Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PCO S.A.

Rejestr akcjonariuszy PCO S.A. będzie prowadzony przez:

 • Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa
Dokumenty niezbędne do wypełnienia przy składaniu dokumentów akcji PCO S.A.
Ogłoszenie Zarządu PCO Spółka Akcyjna o wypłacie dywidendy za rok 2019

Ogłoszenie

Zarządu PCO Spółka Akcyjna

o wypłacie dywidendy za rok 2019

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości brutto 4,00 zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2020 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

Dywidenda za rok obrotowy 2019 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. wypłata w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej PCO S.A. wg. stanu na dzień wypłaty dywidendy.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.30) lub na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia „Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych – spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania dywidendy oraz przekazania do wglądu kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w celu uzyskania stosownej zgody.

Formularze aktualizacji danych oraz Formularze aktualizacji danych – spadkobiercy przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące uprawnień do wypłaty dywidendy.

 Zarząd Spółki
PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

 4. Przyjęcie porządku obrad,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2019”,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku”,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2019,

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

 12. Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”,

 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na dziesiątą kadencję,

 14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 10 czerwca 2020r.

Zarząd PCO S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1.              Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.              Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.              Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4.              Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,

5.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,

6.              Przyjęcie porządku obrad,

7.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCO S.A.,

8.              Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A.

Kapitał zakładowy PCO S.A. wynosi 32.024.090,00 zł i dzieli się na 3.202.462 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 886 773 28 867 730,00 90,14%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 9,86%
RAZEM 3.202.462 32.024.620,00 100,00%

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Dla akcjonariuszy