Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PCO S.A. z siedzibą w Warszawie

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez PCO S.A. danych osobowych, które pozyskujemy w ramach funkcjonalności naszej strony internetowej oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z negocjowanymi i zawieranymi przez PCO umowami.

O nas

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony prowadzonej pod adresem www.pcosa.com.pl jest PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000169830, NIP: 525-00-00-825, REGON: 010743638, BDO: 000018725 (dalej jako: PCO lub Administrator).

PCO szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową oraz dokłada wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem oraz pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych wskazanych na stronie.

PCO w swojej działalności uwzględnia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z przysługujących praw z zakresu danych osobowych prosimy o kontakt w formie e-mail z Inspektorem Danych Osobowych: iod@pcosa.com.pl.

Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem środków komunikacyjnych wskazanych w stopce niniejszego dokumentu, w tym pisemnie pod adresem korespondencyjnym PCO tj. PCO S.A. ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28, 03 – 982 Warszawa.

Kategorie i rodzaj danych osobowych

Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach powyższych funkcjonalności strony to w szczególności:

 • dane osobowe Kontrahentów i Klientów (w tym podmiotów zainteresowanych ewentualną współpracą lub zamówieniami produktów lub usług PCO) oraz ich przedstawicieli i wskazanych osób do kontaktu;
 • dane osobowe potencjalnych lub obecnych Klientów i ich przedstawicieli oraz wskazanych osób do kontaktu zainteresowanych udziałem w ogłaszanych przez PCO przetargach lub zainteresowanych innymi ogłoszeniami kierowanymi przez PCO do ogółu odbiorców za pośrednictwem zakładki „Ogłoszenia”;
 • dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia, praktyki lub stażu;
 • dane osobowe innych użytkowników sieci Internet zainteresowanych funkcjonowaniem i działaniem PCO w tym przedstawicieli mediów i prasy oraz akcjonariuszy PCO.

Rodzaj danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony to przede wszystkim:

 • imiona, nazwiska, adresy e – mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, dane osobowe przekazywane w ramach procesu rekrutacji oraz dane osobowe przedstawiane zgodnie z wymaganiami konkretnych ogłoszeń.

Kontakt telefoniczny

W przypadku skorzystania z telefonicznej formy kontaktu informujemy, że dane osobowe pozyskane przez nas w trakcie rozmowy telefonicznej również są objęte ochroną danych osobowych i zastosowanie do nich ma treść niniejszej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe podane w trakcie rozmowy mogą zostać utrwalone w formie pisemnej lub elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozmowy lub do celów dowodowych.

Kontakt korespondencyjny

W przypadku skorzystania z korespondencyjnej formy kontaktu (listownie na adres siedziby PCO) informujemy, że dane osobowe pozyskane w trakcie prowadzonej korespondencji również są objęte ochroną danych osobowych i zastosowanie do nich ma treść niniejszej klauzuli.

Kategorie i rodzaj danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieranymi przez PCO umowami, źródło danych:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zawieranych przez PCO umów ich źródłem jest druga strona umowy lub pochodzą one z danych ogólnodostępnych (KRS, CEIDG) i są przetwarzane w następującym zakresie:

 • imię, nazwisko, pełniona funkcja/stanowisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu,
 • w przypadku stron umowy i osób reprezentujących strony umowy przetwarzamy również dane potwierdzające tożsamość: nr i seria dowodu osobistego, adres i PESEL (zakres każdorazowo ustalony komparycją Umowy)
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach przetwarzamy także dodatkowe dane osobowe pracowników lub współpracowników stron umowy w zakresie niezbędnym i ustalonym każdorazowo na podstawie jej treści (przykładowo: dane niezbędne do rozliczenia umowy powiązane z informacją o wynagrodzeniach poszczególnych osób lub odnoszące się do doświadczenia zawodowego, wykształcenia czy kompetencji określonych umową osób).

Pozostała działalność PCO związana z przetwarzaniem danych osobowych – pozyskiwanie kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością PCO pozyskuje dane osobowe w różnych sytuacjach, przykładowo: podczas spotkań biznesowych, konferencji czy eventów, co wiąże się z wymianą wizytówek oraz służbowych danych kontaktowych, tj. w celach związanych z inicjowaniem
i utrzymywaniem kontaktów biznesowych, co jest uzasadnianym interesem PCO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na rozbudowywaniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane –  kontaktu biznesowego, a PCO zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Dobrowoloność podania danych osobowych

Stronę internetową PCO można przeglądać bez podawania swoich personaliów, jednakże może wiązać się to ze zgodą na przetwarzanie informacji w ramach plików cookies (więcej informacji o cookies – link).

Dane przekazywane za pośrednictwem strony internetowej (w tym za pośrednictwem wskazanych adresów e – mail/ numerów telefonów/korespondencyjnie) są podawane dobrowolnie. Należy mieć jednak świadomość, że nie podanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z PCO w tym uzyskanie odpowiedzi na skierowane do PCO zapytanie, a ograniczenie wprowadzonych danych np. w zakresie kierowanego zapytania ofertowego może mieć wpływ na przedstawioną ofertę.

W przypadku danych podawanych do celów rekrutacyjnych w zakresie umów o pracę podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie danych określonych art. 221 Kodeksu pracy, pozostałe dane przekazywane są dobrowolnie na podstawie zgody kandydata, którą można wycofać w każdej chwili. Pozostałe rekrutacje prowadzone w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o staż i praktykę są podawane dobrowolnie, a ich nie podanie może wpłynąć na ocenę kandydata.

Podanie danych osobowych w ramach w ramach realizacji umów  jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub jej wykonywania. W odniesieniu do danych wymaganych w związku z realizacją przepisów podatkowych lub innych przepisów prawa podanie danych osobowych w tym zakresie jest obowiązkowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

W przypadku skorzystania z wybranej formy kontaktu z PCO informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w następujących celach  i w związku
z następującą podstawą prawną:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA
KONTAKT W FORMIE E – MAIL, KORESPONDENCYJNEJ I TELEFONICZNEJ  
·         Kontakt z obecnymi lub potencjalnymi Klientami i Kontrahentami w celu przygotowania oferty lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące możliwości współpracy lub zakupu produktów oferowanych przez PCO  Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu może być związane z marketingiem usług i produktów PCO (informacja handlowa).   Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes PCO jakim jest swoboda prowadzania działalności gospodarczej poprzez komunikację z osobami przesyłającymi korespondencję (zarówno w formie elektronicznej jak również papierowej) i umożliwienie kontaktu telefonicznego oraz uzasadniony interes PCO jakim jest przesyłanie informacji handlowej pomiotom (osobom) zainteresowanym.
·         Kontakt związany z zapytaniami ofertowymi odnoszącymi się do udziału w przetargach lub nawiązującymi do ogłoszeń publikowanych przez PCO (z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych). Art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO, tj. dążenie do zawarcia umowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes PCO jakim jest zapewnienie kontaktu z osobami wskazanymi, weryfikacja tożsamości wskazanych do kontaktu osób
·         Kontakt w związku z obrotem produktami koncesjonowanymi. Art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 12 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jak również art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO w zakresie odnoszącym się do dążenia zawarcia umowy na zakup produktu koncesjonowanego.
·         Kontakt z pozostałymi użytkownikami sieci Internet zainteresowanymi funkcjonowaniem i działaniem PCO w tym przedstawicieli mediów i prasy oraz akcjonariuszy. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes PCO jakim jest swoboda prowadzania działalności gospodarczej poprzez komunikację z osobami przesyłającymi korespondencję (zarówno w formie elektronicznej jak również papierowej) oraz kontaktującymi się za pośrednictwem wskazanych numerów telefonów.
KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI Art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie realizacji przepisów prawa odnoszących się do zapewnienia akcjonariuszom komunikatów dotyczących wykonywania praw z akcji i prowadzonych rejestrów akcjonariuszy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes PCO jakim jest konieczność przetwarzania danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu organizacji czynności związanych z wypłaceniem zysku akcjonariuszom, zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz innych czynności o charakterze organizacyjnym powiązanych z korzystaniem z praw z akcji.
REKRUTACJA
·         Prowadzenie procesu rekrutacji w związku z zamieszczanymi ogłoszeniami o pracę. Art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO w zakresie dążenia do zawarcia umowy na żądanie osoby oraz artykuł 6 pkt. 1 lit. c) RODO w zakresie, w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – Kodeks pracy. Jeżeli zostaną przekazane dane osobowe w zakresie szerszym niż określone w art. 21 (1) Kodeks Pracy ich przekazanie oparte zostanie na zgodzie osoby je przekazującej wyrażonej poprzez działanie; zgoda osoby jest również podstawą do przetwarzania danych do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO).
·         Prowadzenie procesu rekrutacji w związku z zamieszczanymi ogłoszeniami rekrutacyjnym na staż lub praktykę. Art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO, tj. dążenie do zawarcia umowy na żądanie osoby.
OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI LUB DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

PCO może przetwarzać dane osobowe do celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w sytuacji, gdy zostanie wytoczone powództwo przeciwko PCO lub PCO zostanie zobowiązana do udziału w postępowaniu przed sądem lub urzędem, w tym gdy będzie zabezpieczała własny prawny interes. Nie jest to jednak główna działalność i cel przetwarzania danych przez PCO.

 (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. prawnie uzasadniony interes PCO polegający na zapewnieniu ochrony interesów PCO w związku z możliwością dochodzenia roszczeń.

 

W odniesieniu do zawieranych umów podstawy i cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

Dane osobowe, w zależności od Pani/Pana statusu, będą przetwarzane na podstawie:

 1. podpisanej przez Panią/Pana umowy lub umowy podpisanej przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje lub na rzecz którego Pani/Pan działa w celu zawarcia i realizacji tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i innych aktów prawnych regulujących obowiązki podatkowe, w celu dokonania rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. prawnie uzasadnionych interesów PCO polegających na konieczności prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy, w celach realizacji kontaktu w ramach wykonywania zawartej umowy, pozyskiwania danych osobowych na podstawie umowy niezbędnych do jej rozliczenia oraz ustalenia (potwierdzenia) odpowiednich kompetencji do wykonywania umowy lub weryfikacji możliwości jej zawarcia oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PCO lub obrony przed tymi roszczeniami, w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przekazywanie danych osobowych osobom i podmiotom trzecim

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane w obrębie firmy PCO, przy czym możemy udostępniać dane osobowe również podmiotom wspierającym nasze działania, tj. dane będą udostępniane w szczególności serwisantom
i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym i audytorskim, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom serwerów – w tym firmom obsługującym te serwery oraz podmiotom zapewniającym ochronę mienia.

Jeżeli cel przetwarzania tego wymaga (w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie danych związane jest z zagadnieniem opracowywanym w ramach konsorcjum lub grupy kapitałowej), dane mogą zostać przekazane do podmiotów z grupy kapitałowej PCO lub mogą być udostępniane naszym Partnerom handlowym oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W przypadku zawarcia umowy w ramach konsorcjum dane osobowe będą udostępnianie członkom konsorcjum oraz podmiotom zapewniającym finansowanie projektów w których PCO bierze udział (lub składa wniosek o udział), także w ramach konsorcjum.

Dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku konieczności transferu danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną Państwo uprzednio o tym poinformowani.

Nie korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania).

Okres przechowywania danych osobowych:

Przetwarzamy przekazane dane osobowe w ramach uwag i zapytań (ogólna komunikacja kierowana do nas za pośrednictwem korespondencji e – mail, papierowej lub w formie telefonicznej) przez czas trwania wymiany komunikatów, a następnie przez okres 3 lat od ostatniej wymiany korespondencji. Czas ten może zostać skrócony jeżeli cel zostanie zrealizowany wcześniej.

Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, dane przetwarzane są do jej wycofania.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych wymaga ich zabezpieczenia do celów obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia przetwarzamy dane osobowe również do czasu przedawnienia roszczeń (zgodnie
z okresem wyznaczonym przez przepisy prawa).

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową będą one przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących PCO i w stosunku do PCO, z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PCO. Ponadto Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i innych aktów prawnych regulujących obowiązki podatkowe oraz wewnętrzne audyty. Co do zasady będzie to okres 5 lat, liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postepowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, chyba że przepisy prawa lub wewnętrzne uregulowania zobowiązują nas do dłuższych okresów przetwarzania danych osobowych.

W innych przypadkach czas przetwarzania jest zależny od przyjętych przez PCO kryteriów, jednak nie dłużej niż do realizacji danego celu. Szczegółowe informacje dotyczące procesów m.in. zawierania umów, rekrutacji czy związane z ogłoszeniami przetargowymi lub obrotem produktami koncesjonowanymi są przekazywane w momencie pozyskania tych danych.

W przypadku pytań dotyczących szczegółowych zasad retencji danych zapraszamy do kontaktu pod adresem e – mail: iod@pcosa.com.pl.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługują prawa przedstawione szczegółowo w RODO, a poniższy opis ma charakter opisowy. W przypadku wątpliwości odnośnie możliwości lub zakresu korzystania z przysługujących praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (iod@pcosa.com.pl).

 • Prawo dostępu do danych osobowych (informacji o danych) oraz otrzymania kopii tych danych

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji o przetwarzanych danych zostaną Państwo poinformowani o sposobach ich przetwarzania (cele i podstawy prawne przetwarzania, zakres posiadanych danych, podmioty, którym są ujawniane, planowany termin usunięcia poszczególnych danych).

Przysługuje Państwu również prawo zażądania otrzymania kopii danych osobowych.

 • Prawo do wprowadzenia zmian w danych osobowych (prawo do sprostowania)

Jeżeli wiesz, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.

 • Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli nie musimy przechowywać lub przetwarzać danych (przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane) masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych lub usunęli część z nich lub ich całość.

 • Prawo wycofania zgody

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 • Prawo do przenoszenia danych

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – PCO wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie PCO, jak również wskazanego podmiotu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod warunkiem spełnienia poniższych warunków mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • – jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający PCO sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 • – przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • – PCO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • – jeśli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PCO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie na jednej z powyższych podstaw zostało ograniczone, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na ww. warunkach, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformuje my Państwa o tym fakcie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez PCO odbywa się w ramach uzasadnionych naszych interesów (i nie jest związane z którąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania tych danych, wskazując na konkretny obszar przetwarzania Twoich danych (lub odnosząc się do całości przetwarzania).

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja dotycząca realizacji powyższych praw:

Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej formie. Ze strony PCO osobą dedykowaną do kontaktu w sprawie realizacji praw i żądań osób fizycznych jest Inspektor Ochrony Danych e – mail:  iod@pcosa.com.pl.

W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do PCO elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach co do zasady odpowiedzi udziela się pisemnie. Zgłoszenia otrzymane w formie telefonicznej zostaną utrwalone przez PCO w formie pisemnej lub elektronicznej do celów nadania biegu żądaniu i do celów dowodowych.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku/ żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

W przypadku, gdy PCO nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych.

Obowiązki związane z korzystaniem z funkcjonalności strony

Jako świadomy użytkownik serwisu internetowego odpowiadają Państwo za treść wiadomości zarówno publicznych jak i przesyłanych w wiadomości bezpośrednio skierowanej do nas. Prosimy pamiętać, że prawo zabrania wprowadzać m.in. treści obraźliwe, wulgarne czy naruszające godność innych osób.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Polityka prywatności